Polityka prywatności i cookies

Drodzy Użytkownicy!

Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, abyście w czasie korzystania z naszych usług czuli się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep internetowy. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO.

 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.larebelle.pl, jest Firma:

 La ReBelle Iwona Kartuszyńska,
ul. Poznańska 11, 60-848 Poznań

REGON: 362278261, NIP: 6671707066.

 1. Szanując Państwa prawa, jako podmiotów danych osobowych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.
 1. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), należy kierować na następujący adres e-mail: info@larebelle.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, La ReBelle, Poznańska 11, 60-848 Poznań
 2. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • NIP –w przypadku przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury na osobę fizyczną
 1. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:
 • przy dokonywaniu zakupu w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu internetowego Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta),
 • w celu rejestracji klienta w bazie Kupujących, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy dane klienta w naszej bazie, aby ułatwić klientom w przyszłości dokonywanie zakupów w naszym Sklepie internetowym,
 • w celu nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego w naszym Sklepie internetowym,
 • w celu subskrypcji newslettera – w tym przypadku wystarczy wskazanie adresu e-mail.
 1. Nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do indywidualnych potrzeb klienta. W związku z tym klient może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast klient nie zgadza się na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci urządzenia klienta
 • umożliwiają, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu internetowego
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia klienta

Korzystając z odpowiednich opcji swojej przeglądarki, w każdej chwili  klient może:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Państwa sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu internetowego

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziecie Państwo na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której Państwo używacie:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge
 1. Każdy z Państwa, jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów sprzedaży oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz Państwa i oferowanych w Sklepie internetowym. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły.

Do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych klienta
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty sprzeciw klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych klienta był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 1. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 2. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 4. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
 • świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,
 • świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z zamówionymi Produktami,
 • świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.

Sklep internetowy korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą (ale nie muszą) być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Państwa danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • podmiot zajmujący się optymalizacją Sklepu internetowego oraz wsparciem IT
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • agencje marketingowe
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
 1. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do:
 • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO
 • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
  • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
  • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
  • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
  • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO
 • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO
 • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO

16. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

 • przetwarzanie danych osobowych klienta jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli klient zamieści swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć danych klienta przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
 • przetwarzanie danych klienta jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 1. Jeżeli klient chce skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@larebelle.pl
 2. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.